Genel Başkandan

 
Birol GÖK'ün makalesini oku 

 
 

 

 

ÜYE KAYIT

 

 

 ÜYE KAYIT DÖKÜMAN

 

 

 ÜYE KAYIT VİDEO

 

 

DAYANIŞMA DİLEKÇESİ

 

 

ARŞİV Haber Arşivi
 
  HARCIRAHLAR VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 

HARCIRAHLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA ve DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 

Yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesinin 34. maddesinde; “Bu Toplu İş Sözleşmesinden faydalanan işçilere 6245 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki şartlarda Seyyar Görev Tazminatı, Geçici Görev Yolluğu ve Arazi Tazminatı hükümleri uygulanır.” denilmektedir. Bu hüküm Toplu İş Sözleşmesinde bulunduğuna göre Kanun hükümleri saklıdır ve Sözleşmede ne yazarsa yazsın İşçi lehine Kanun hükümleri uygulanır.

 

6245 Sayılı Harcırah Kanununun:

1)      - Tarifler başlıklı 3. maddesinde;

 “Bu Kanunda geçen;

a. Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını;

d. Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri;

g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

(6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “memuriyet mahalli” tanımı  11/9/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un 89 uncu maddesi ile;

“Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri,” şeklinde değiştirilmiş,

Yapılan düzenleme ile büyükşehir belediyeleri dışında kalan belediyelerde eski uygulamanın devamı sağlanmış, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde görev yapan memur ve hizmetliler için yeni bir memuriyet mahalli tanımı yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme ile büyükşehir belediyelerinde il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla;

1. Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler,

2. İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller,

3. Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler,memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir.

Böylece büyükşehir olan illerde; ilçe sınırları içinde ilçe belediye merkezi ile yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilmiş, aynı ilçe sınırları içinde belediye merkezi ile yerleşim özellikleri itibarıyla bütünlük arz etmeyen yerler ise memuriyet mahalli dışı kabul edilerek harcırah ödenmesi imkanı getirilmiş, ayrıca ilçe belediyelerinin yerleşim yerlerinin birbirlerine yakınlaşması hatta birbirleri ile sınır oluşturacak şekilde iç içe girmesi nedeniyle ilçe sınırları dışına çıkmakla birlikte birinci fıkrada belirtilen yerler ile bütünlük arz eden ve aralarında yerleşim özellikleri bakımından ayrım bulunmayan yerler de memuriyet mahalli olarak kabul edilmiştir.)

h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;” İfade eder.

2) - 7. maddesinde; “ Hizmetlilerin ( İşçilerin ) harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez.”

3) - 10. maddesinde; “Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir. (1) Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken, yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar.”

4) - 39. maddesinde; “ Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.”

5) - 42. maddesinde; “Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler: (a) Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.”

6) - 49. maddesinde; “Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol masrafı ödenmez. Bunlardan, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstahak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir.”

7) - 50. maddesinde; “Aşağıdaki bentlerde gösterilen memur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il (Bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında belirlenecek miktarlarda gündelik tazminat olarak ödenir. Asıl görevlerinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirilmeleri halinde ise bu tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenir.

a - Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer su yolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli.

b - Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personel.

 

2017 YILI H-CETVELİ GEREĞİ İŞÇİLERE ÖDENECEK GÜNDELİKLER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yurt içinde verilecek gündelik miktarı                                 -           37,25

Seyyar Görev Tazminatı miktarı                                           -           12,42

Arazi Tazminatı miktarı                                                        -           14,75

Arazi Tazminatı miktarı ( Memuriyet mahalli dışı )              -           22,13

Arazi Tazminatı miktarı ( Geceleyenlere )                            -           33,20

 

 

ÖRNEK - 1

 

……………………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

Müdürlüğünüz Merkez İşletme Şefliği emrinde ………… sicil numarası ile Hizmet Vasıtası Şoförü Pozisyonunda Sürekli/Geçici İşçi olarak çalışmaktayım. … / … / 20.. tarihinde ……….. Şefliği emrine “……………………….………….. vb. gibi işlerin yapılmasında ve takibinde dairede verilen diğer işlerde” çalıştırılmak üzere görevlendirildim.

Yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin 33. maddesinde; “İşçilerin kendi meslek ve pozisyonlarında çalıştırılması esastır. İşçiler gerektiği takdirde, işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya yerlerde muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilirler. İş ve İşyeri değişikliği, disiplin kurulu kararı müstesna hiçbir zaman ceza mahiyetinde olamaz.” denilmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü ile taraf sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddesine göre kendi pozisyonumda çalışmam hususunda,

Ayrıca,

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 3. Maddesinin “d. Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri; g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri; h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;” ifade eder.

İkametimin …………. Merkezde olması nedeni ile ……………………………. Şefliğine görevlendirildiğim süreler için geçici görev yolluğu veya sürekli görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir. Durumuma uygun harcırah hükümlerinin tarafıma uygulanması hususunda,

Yukarıda izah ettiğim konularda önemli derecede mağdur olmaktayım. Yargı yoluna başvurmadan uğradığım haksızlığın ve mağduriyetimim giderilerek yasal haklarının korunması ve yasal haklarımın ödenmesi hususunda;

Gereğini saygılarımla arz ederim. … / … / 20..

 

 

                                                                                                          ………………………..

 

 

ADRES          :

 

…………………………………………

 

 

 

ÖRNEK - 2

 

………………………………………… MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Müdürlüğünüz Merkez İşletme Şefliği emrinde …………… sicil numarası ile Sürekli/Geçici İşçi olarak çalışmaktayım. … /… / 20… tarihinden itibaren ………….. Şefliği emrinde çalışmak üzere görevlendirildim.

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 3. Maddesinin “d. Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri; g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri; h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;” İfade eder.

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 10. maddesi; “Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir: (1) Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar.” denilmektedir.

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 42. maddesi; “Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler: (a) Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.” denilmektedir.

İkametimin ………….. Merkezde olması nedeni ile …………………………… Şefliğine görevlendirildiğim süreler için geçici görev yolluğu veya sürekli görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir. Durumuma uygun harcırah hükümlerinin tarafıma uygulanmaması nedeni ile önemli derecede mağdur olmaktayım. Yargı yoluna başvurmadan uğradığım haksızlığın ve mağduriyetimim giderilerek yasal haklarının ödenmesi hususunda;

           Gereğini saygılarımla arz ederim. … / … / 20…

 

 

                                                                                              ………………………………….

 

 

ADRES          :

 

…………………………………………..

 

 

 

ÖRNEK - 3

 

 

………………………………….……… MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

 

            Müdürlüğünüz Merkez İşletme Şefliği emrinde ………………… sicil numarası ile Şoför olarak çalışmaktayım.

 Yasada ve Sözleşme hükümlerine göre işçilerin çalışma süreleri haftada 45 saat olarak belirlenmektedir. Yine, haftada 45 saatten fazla yapılan her türlü çalışma fazla mesai sayılmaktadır.

 Şoför olarak görev yaptığım sürelerde tarafıma geçici görev yollukları ödenmiş olup, geçici görev yolluk bildirimlerinde işyerine giriş çıkış saatlerim dikkate alındığında haftalık çalışma sürem 45 saatten fazla olmaktadır. Ayrıca, hafta tatillerinde de çalıştığım görülecektir.

 Sayıştay Genel Kurulunun 22.10.1979 R.G. 04.12.1979-16829 E. 1979/9-4015/1 sayılı kararında; “Devlet Orman İşletme Müdürlükleri ile bölge şeflikleri ve benzeri personele, kendi görev alanları içinde fakat belediye sınırları dışında gececi görevli bulundukları ve kanunla belirlenmiş günlük çalışma saatlerinden fazla çalışma yapmaları halinde, yollukla birlikte, bu husustaki mevzuata uygun olmak koşuluyla fazla çalışma ücreti verilmesinin mümkün bulunduğu ve içtihadın bu yolda birleştirilmesi gerektiğine karar vermiştir.”

 Yukarıda izah edildiği üzere geçici yolluk bildirimlerindeki giriş çıkış saatleri dikkate alınarak hak etmiş olduğum fazla mesai ve hafta tatili ücretlerimin hesaplanarak tarafıma ödenmesi hususunda;

           Gereğini saygılarımla arz ederim. … / … / 20…

 

 

                                                                                              ………………………………….

 

 

ADRES          :

 

…………………………………………..

 


Geri Dön Okunma :5797
 
  Bu yazıdan çıktı ver
Sayfanın başına git
…::: TÜRKİYE ORMAN İŞÇİLERİ SENDİKASI :::…